35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Helle Hein

Forsker, forfatter og ledelseskonsulent.
Helle Hein er uddannet Cand.merc. fra Copenhagen Business School (CBS) 1998, hvorefter hun færdiggjorde en ph.d. fra CBS i 2005. Helle er selvstændig forsker, foredragsholder, ledelseskonsulent og forfatter. Hun har gennem sin forskerkarriere beskæftiget sig med motivation og ledelse i mere end 10 år; først i sundhedsvæsenet og senere på Det Kongelige Teater. Helle har i ca. 4 år brugt Det Kongelige Teater som laboratorium til at udvikle ny motivations- og ledelsesteori baseret på hendes egen arketypemodel, der beskriver fire grundlæggende forskellige motivationsprofiler.

Helle har efterfølgende været beskæftiget med en række professioner i både den offentlige og private sektor. Hun er i øjeblikket engageret i forskningsprojekter, der alle fokuserer på forskellige aspekter af motivation og ledelse, herunder talentudvikling, kreativitet og rammerne for vidensarbejde.

Helle Hein er blandt andet forfatter til bøgerne "Primadonnaledelse" 2013, "Når talent forpligter" 2017 og den seneste “Ledetråde”, som udkom i 2018. Bøgerne tager ligeledes udgangspunkt i arketypemodellen, motivationsteori og forskellige ledelsesprincipper - hvoraf den seneste udgivelse er fokuseret omkring meningsskabende værdiledelse.

Forespørg på Helle Hein og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Helle Hein

Ledelse af Primadonnaer

De højtspecialiserede medarbejdere er uundværlige, men de er også besværlige.
De stiller krav til ledelsen og til organisationen, og de føler ikke tidligere generationers loyalitet over for deres arbejdsplads. Får de ikke det, de har behov for, reagerer de stærkt og søger måske nye græsgange. Samtidig er de vidt forskellige – de motiveres af forskellige ting og har forskellige ledelsesbehov. De har forskellige værdier og forskelligt forhold til arbejdet. Nogle går altid til tiden, mens andre næsten ikke kan slippe arbejdet. Nogle tænder på visioner, andre på regler og rammer. Mange af dem har fået ry for at være ledelsesresistente primadonnaer. I foredraget nuanceres billedet af de højtspecialiserede medarbejdere. Der præsenteres fire arketyper af højtspecialiserede medarbejdere, som har hver deres distinkte motivationsprofil. Én af arketyperne er Primadonnaen, som her får en helt ny betydning end den gængse opfattelse af dem. Der gives også et bud på, hvordan de forskellige arketyper motiveres, og hvordan man leder dem, så man både udfolder deres individuelle potentiale og samtidig skaber synergi imellem de forskellige medarbejdertyper.

Forspørg på dette foredrag

Primadonnaer på arbejdspladsen

Hvordan skaber man en arbejdsplads med plads til forskellighed og begejstring?
Med udgangspunkt i arketypemodellen beskrives fire typer af medarbejdere, som kan genfindes på enhver arbejdsplads. Nogle går på arbejde for at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Andre går på arbejde for at gøre karriere. Atter andre er nørder og ønsker mest af alt fred til at fordybe sig. Der er også dem, der ønsker klare retningslinjer og et klart skel mellem arbejde og privatliv. Og endelig er der dem, der går på arbejde for at lave mindst muligt og få mest muligt for det. De fire arketyper kan sameksistere i fred og fordragelighed, men forskellighederne i motivationsprofil, drivkræfter og behov betyder, at man ind imellem kommer til at stille sig til dommer over kollegaernes forhold til arbejdet. Det kan resultere i irritation, konflikter og misforståelser, men frem for alt resulterer det i en dårligere opgaveløsning. For de fire arketyper har hver deres unikke bidrag til arbejdspladsen og spiller hver deres centrale rolle i den samlede opgaveløsning. Men hvordan kan man som medarbejder tage medansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor man ikke uforvarende kommer til at stille sig hindrende i vejen for sine kollegaers kick?
Forspørg på dette foredrag

Motivation i en præstationskultur

Præstationsmiljøer er ofte skræddersyet til den målstyrede, stålsatte, ambitiøse medarbejdertype, som er drevet af at nå sine mål og høste behørig anerkendelse.
Dem er der brug for på alle arbejdspladser, og i præstationsmiljøer er hele kulturen og strukturen på arbejdspladsen bygget op for at understøtte dem. KPI’er, bonussystemer, performance management, talentprogrammer, avancementssystemer mv. er alle tiltag, der understøtter den målmotiverede type. Men det er langt fra alle medarbejdere, der er drevet af målsætninger. Nogle er drevet af at gøre en forskel for en højere sag, og andre er drevet af at fordybe sig i en virkelig nørdet problemstilling. De er ikke de klassiske resultatskabere, men de er hele fundamentet for kreativitets- og innovationsgraden på en arbejdsplads, og derfor bør de også betragtes som helt uundværlige high performers, når det gælder det kreative og innovative bidrag, som skal sikre arbejdspladsens konkurrencekraft på langt sigt. Problemet er bare, at de indrestyrede kreative og innovative medarbejdere ikke trives med de ydre motivationsfaktorer, som virker på de målstyrede medarbejdertyper. Faktisk kan brugen af ydre motivationsfaktorer underminere de indre drivkræfter med demotivation, ringere resultater og et stort innovations- og kreativitetstab til følge. I dette foredrag får du dyb forståelse for, hvorfor nogle potentielle high performers bliver low performers, og du får viden, der sætter dig i stand til bedre at forløse potentialet hos både de målstyrede og de innovative og kreative medarbejdertyper.
Forspørg på dette foredrag

Når talent forpligter

Talentlitteraturen bugner som aldrig før.
Der er skrevet side efter side om deliberate practice og nødvendigheden af at træne i 10.000 timer. Der er skrevet om hemmeligheden bag high performers, og der er skrevet om særlige talentmiljøer. Dette foredrag handler om et underbelyst emne i talentlitteraturen og i talentpraksis, nemlig motivation i talentarbejdet. Vi ved, at talent nok findes, men at talent ingen relevans har, hvis der ikke ydes en indsats for at træne talentet. Talent kræver grit. Talent kræver vedholdenhed. Men hvad er det, der giver næring til den nødvendige vedholdenhed? Vi antager ofte, at talenter er drevet af at præstere og af at vinde, men det er en alt for unuanceret antagelse. I dette foredrag får du et indblik i de mange forskellige drivkræfter, der driver talenter, og du får også en dyb forståelse for, at det, der virker for ét talent, kan være årsag til demotivation og ringere præstationer hos et andet talent. Hvordan får du det bedste ud af talenterne på din arbejdsplads? Hvad stiller talentarbejdet af krav til talentprogrammernes udformning og indhold? Og hvad stiller det af krav til både det personlige lederskab og til arbejdspladskulturen?
Forspørg på dette foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

Mange ledelsesteorier er udviklet til industrisamfundet, og mange af teorierne kommer til kort i vidensamfundet, for både vidensmedarbejdere og vidensarbejdet i sig selv har en særlig karakter.
Vidensarbejde kalder på en anden form for ledelse og en anden form for arbejdsorganisering end den, de fleste arbejdspladser levner plads til. I dette foredrag bliver du klogere på forskellige former for viden (der er inden for boksen- og uden for boksen-tænkning) og på vidensarbejdets fire faser. Nogle former for vidensarbejde kræver, at man bevæger sig uden for komfortzonen, hvor man både elsker arbejdet og oplever stærk frustration over ikke at kunne finde den rigtige løsning på et komplekst problem. Det kræver en særlig ledelsesforståelse at håndtere medarbejdere, der i perioder er uden for deres komfortzone. Du bliver også klogere på, hvordan du leder medarbejdere, der er klogere end dig selv og uvægerligt vil teste din autoritet. Endelig vil du også blive klogere på, hvordan arbejdspladsen bør organisere vidensarbejdet, så rammerne for vidensarbejdet er så optimale som muligt. I den forbindelse er det vigtigt at vide, hvordan regler om tilstedeværelse, tidsregistrering, tidspres, teamsamarbejde, storrumskontorer mv. påvirker både muligheden for at producere viden og for at dele viden. Kort sagt får du her et foredrag om, hvordan man griber det personlige lederskab an over for vidensmedarbejdere, og hvordan man skaber optimale rammer for vidensarbejdet.
Forspørg på dette foredrag

Ledelse af lærere

Lærerne er som fagprofession et væsentligt aktiv for fremtidens samfund. Men hvordan skaber man nogle velfungerende rammer for de lærere, der skal sikre kvalitet i undervisningen?
Oplægget vil præsentere fire forskellige arketyper af fagprofessionelle, som også kan genfindes hos lærerne. De fire arketyper har vidt forskellige motivationsprofiler og ledelsesbehov. Nogle finder øget faglighed gennem autonomi, mens andre finder øget faglighed gennem standarder og mere direkte ledelsesudøvelse. Nogle efterspørger frihed til at forberede undervisningen efter egne ønsker og behov, mens andre efterspørger lærerarbejdspladser. De fire arketyper har også vidt forskellige bidrag til organisationen. Derfor er det vigtigt, at man skaber en arbejdsplads, en struktur og en kultur, hvor der er plads til alle arketyperne, og hvor alle trives og kan bidrage med mest muligt. Lærerprofessionen har med nye arbejdstidsregler og ny arbejdsorganisering været under pres de seneste år. I foredraget bliver du klogere på, hvordan de forskellige arketyper reagerer under sådanne forandringer, og hvordan de kan ledes i perioder med gennemgribende forandringer.
Forspørg på dette foredrag

De 10 bud for ledelse af gymnasielærere

Gymnasielærere er en særlig afart af fagprofessionelle. De er højtspecialiserede inden for deres oprindelige fag – det, de har uddannet sig inden for.
Typisk har de først efter valget af uddannelse tilvalgt gymnasielærergerningen. Derfor er de ikke en homogen profession, der er samlet om lærergerningen på samme måde som f.eks. folkeskolelærere er. Det kan ind imellem skabe skismaer mellem tilknytningen til det oprindelige fag og tilknytningen til lærergerningen. Med gymnasiereformen og OK13 står gymnasierektorerne i en situation, hvor massive forandringer er på vej – og vel at mærke forandringer, som ikke bare involverer struktur og arbejdsorganisering, men også kultur og identitetsfølelse. Det betyder, at rektorernes ledelseskompetencer aldrig har været vigtigere end nu. I 2011 udviklede Helle Hedegaard Hein på baggrund af et mindre forskningsprojekt i regi af Gymnasieskolernes Lærerforening 10 bud for god ledelse af gymnasielærere. De 10 bud er om muligt endnu vigtigere nu. Blandt de 10 bud er budskaber om at styrke professionsidentiteten; at tænke på gymnasielærerne som vidensarbejdere; at sætte fokus på det kreative arbejde; at sætte fokus på work-life-balance; at udøve skærmende ledelse – og at ledelse er et fag, som man som leder af gymnasielærere skal tage meget alvorligt, hvis man skal lykkes med sit lederskab.

Forspørg på dette foredrag

På rejse i motivationsteoriens historie.

Det startede med forsøg med dyr og børn i den såkaldte behavioristiske skole og endte med livets store spørgsmål i eksistenspsykologien, hvor man blandt andet med udgangspunkt i observationer i kz-lejre under 2. verdenskrig stillede spørgsmålet: Hvem var det, der overlevede kz-lejrene under 2. verdenskrig?
Det var ikke de fysisk stærkeste og mest robuste, men derimod dem, der havde en sag at leve for. Dem, der havde et hvorfor, der var så stærkt, at de kunne udholde et næsten hvilket som helst hvordan. Tankevækkende er det, at en stor del af den motivations- og ledelsespraksis, vi i dag finder på arbejdspladserne, stadig i vidt omfang tager udgangspunkt i de motivationsteorier, der blev udviklet til industrisamfundet. Det giver ringe plads til folk, der går på arbejde for at søge mening og for at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Tag med på en rejse i motivationsteoriens historie og hør historien om Lille Albert, de berømte belysningsforsøg på Hawthorne-fabrikkerne, det kreative marsvin og kz-lejrenes dybe indsigter i den menneskelige natur. Bliv klogere på forskellige menneskelige drivkræfter – og bliv også klogere på, hvad der driver folk omkring dig. I dette foredrag får du tingene sat i perspektiv – og du får også noget at tænke over ift., hvordan din arbejdsplads arbejder med motivation.
Forspørg på dette foredrag

Find din arketype

Denne workshop har til formål gennem oplæg og øvelser at hjælpe deltagerne til at finde deres egen arketype.
Afhængig af deltagersammensætningen og det ønskede formål diskuteres det bagefter, hvilken indflydelse ens egen arketype har for lederskabet (hvis deltagergruppen er ledere) eller for teamsamarbejdet (hvis deltagergruppen er medarbejdere). Derudover diskuteres faldgruber, styrker og opmærksomhedspunkter relateret til de forskellige arketyper. Det diskuteres også, hvilken indflydelse arketypesammensætningen har for teamet som helhed, og hvilke faldgruber der lurer, hvis en arketype er over- eller underrepræsenteret. Workshoppen kan afsluttes med, at deltagerne formulerer en opgave eller udfordring – noget, de vil øve sig på eller prøve af i praksis i den kommende tid. I de tilfælde vil der ofte blive aftalt en kortere opfølgningssession efter et stykke tid, hvor der udveksles erfaringer og gives yderligere forslag, ideer og rådgivning til, hvad man skal være særligt opmærksom på som leder eller medarbejder fremover. Workshoppen kan vare ½ dag eller1 dag og vil ofte følges op af en kortere session på et par timer.

Forspørg på dette foredrag

Arketyper og JTI

Mange arbejdspladser har brugt JTI (Jungiansk Typeindeks) til at afdække præferencer, forskelligheder mv. Men ofte ligger JTI-resultatet i skuffen og glemmes over tid.
Det er synd, for det har kostet tid og penge, og der ligger god og nyttig viden i skuffen, som burde bruges i hverdagen. Der er store fordele i at kombinere arketyper og JTI-profiler. Arketypemodellen er en motivationsmodel, der fortæller noget om drivkræfter. JTI er en personlighedsprofil, som siger noget om personlige præferencer. JTI er et meget nyttigt redskab til at nuancere arketypemodellen med, så man får forståelse både for egne drivkræfter, men også for hvordan drivkræfterne hænger sammen med præferencer og personlighed. I denne workshop vil du gennem oplæg og øvelser først få hjælp til at identificere din egen arketype og analysere dine drivkræfter i dybden, og bagefter vil vi ved hjælp af JTI nuancere den forståelse. Jeg er certificeret i JTI. Workshoppen tager oftest udgangspunkt i nyligt foretagne JTI-profiler, men der kan også laves nye JTI-profiler inden workshoppen. Denne workshop afholdes oftest for ledergrupper, men kan også afholdes for medarbejdere. Workshoppen varer 1 dag og kan afsluttes med, at der formuleres en selvvalgt opgave, som afprøves i de kommende uger, og som følges op af en kortere session på ½ dags varighed.
Forspørg på dette foredrag

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Helle Hein holder.

Claus Buhl

Claus Buhl er forfatter, virksomhedsrådgiver og fordragsholder, og har en Ph.D fra Copenhagen Busine...

Jacob Palmqvist

Jacob Palmqvist har i 10 år arbejdet som aktiehandler, hvilket har givet ham en stor forretningsmæss...

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby holder foredrag om forskellige former for lederskab indenfor kunst, new public gove...

Pia Søltoft

Pia Søltoft er cand.theol. og ph.d. i teologi og var fra 2000-2016 lektor i etik og religionsfilosof...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere