Vores foredragsholdere kan også bookes til online events. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Mads Vestergaard

Filosof, forfatter og foredragsholder.
Mads Vestergaard holder foredrag om filosofi og nye digitale teknologiers og mediers indvirkning på vores liv og samfund og de etiske, eksistentielle og politiske udfordringer og dilemmaer, der følger med.

Han er forfatter til den anmelderroste bog Digital totalitarisme (Informations Forlag, 2019), som beskriver digitaliseringens etiske og politiske faldgruber og viser, hvordan den tiltagende digitale overvågning kan undergrave det frie og demokratiske samfund. Han er medforfatter til bogen FAKE NEWS - Når virkeligheden taber (Gyldendal, 2017) om misinformation, pseudo-videnskab og konspirationsteorier og de eksistentielle, psykologiske, forretningsmæssige og teknologiske mekanismer og faktorer, der ligger bag.

Desuden har Mads bidraget som forfatter til undervisningsmateriale i digital dannelse i ungdomsuddannelserne og bogen Like - Shitstorme, fake news, fear of missing out. What’s not to like (Download bog og materiale gratis: https://digitaluddannelse.org/).

Mads er en engageret, vidende og underholdende foredragsholder, som formår at hive forskningen og filosofien ned på jorden og formidle i øjenhøjde uden at gå på kompromis med indholdet. Foredragene skæres til efter målgruppe, og der inddrages masser af konkrete, underholdende og til tider latterfremkaldende eksempler fra hverdagen og populærkulturen til at kaste lys over filosofien og forskningen. Han har holdt en lang række foredrag på uddannelsesinstitutioner, hos offentlige myndigheder, i organisationer og virksomheder for både mindre grupper og for stort publikum.

Udover at være erfaren underviser, bl.a. på Folkeuniversitetet og Krogerup Højskole, har han også arbejdet med formidling af filosofi for børn og i grundskolen, samt anvendt filosofi på mere utraditionel og kunstnerisk manér, eksempelvis som medskaber af det satiriske projekt Nihilistisk Folkeparti.

Mads er uddannet filosof og ph.d. ved Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet, Institut for Kommunikation.

Forespørg på Mads Vestergaard og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Mads Vestergaard

Digital dannelse – Uddannelse til medborgerskab og demokrati i den digitale tidsalder

Digital dannelse handler om mere digitale kompetencer og IT-færdigheder. At være digitalt dannet indebærer også – uanset alder – at kunne begå sig sikkert og trygt såvel som etisk, socialt og med kritisk omtanke i den digitale virkelighed.

De digitale teknologier, som internettet, smartphonen og sociale medier, viser nu deres skyggesider – også i skolen og på ungdomsuddannelserne. Koncentrationsbesvær, skærmafhængighed, digitale krænkelser og online mobning er fulgt med. Det samme er spredning af fake news, pseudovidenskab og konspirationsteorier, målrettet politisk eller kommerciel manipulation og digital overvågning.

Det udfordrer både den enkelte elevs selvbestemmelse, det sociale miljø og kan skabe en mistillid, som undergraver lærerens (såvel som videnskabernes og nyhedsmediernes) faglige autoritet. I det større perspektiv er det oplysningsidealerne og vores kerneværdier om et frit demokratisk samfund bestående af myndige, selvbestemmende borgere, som er kommet under pres. Dét skal digital dannelse modvirke som sin vigtigste opgave. I højere grad end opøvelse af færdigheder og tilegnelse af viden, handler digital dannelse derfor om at fostre myndige, selvstændige og kritisk tænkende individer og medborgere, som med sig selv, fornuften og empatien i behold kan navigere den digitale fremtid, vi er på vej ind i.

Kender vi de teknologiske, forretningsmæssige, sociale og psykologiske mekanismer, som er på spil i de digitale teknologier, kan det bidrage til at skabe modstandsdygtighed og kritisk omtanke. Således spiller forskningsresultater og viden om, hvad der foregår i teknologiernes maskinrum en væsentlig rolle. Samtidig fordrer digital dannelse, at både elever, lærere og forældre tager medejerskab og undervisningen og dannelsen tager derfor også afsæt i de konkrete situationer, som elever, lærere og forældre står i og deres erfaringer. Hvordan bliver vi digitalt dannede, så vi oplyst kan navigere den digitale verden, og sørge for at det er os, som styrer teknologien frem for, at den styrer os?

Foredraget er baseret på undervisningsmaterialet Like - Shitstorme, fake news, fear of missing out. What’s not to like? som Mads Vestergaard har bidraget til, og er særligt egnet til ungdomsuddannelser samt grundskolens udskolingsklasser og er relevant for både elever, lærere og forældre.
Forespørg på dette foredrag

Digitaliseringen, overvågning og etik

Nye digitale teknologier, der indsamler og anvender data og kunstig intelligens, tages i stigende grad i brug hos både offentlige myndigheder og i private virksomheder. Det har potentiale til at bidrage til vækst og innovation i private virksomheder, og i det offentlige er der bl.a. udsigt til forbedret sygdomsbehandling, data-baseret social- og beskæftigelsespolitik, hvor eksempelvis ledige borgere lettere kommer i arbejde, og socialt udsatte børn hurtigere opspores.

Men medajlen har en bagside. De samme teknologier, der har potentiale til at bidrage positivt og styrke borgeren og forbrugeren, kan også blive anvendt til nye former for datadrevet overvågning. Og både på arbejdspladsen og i forhold til myndighederne kan den datadrevne overvågning risikere at undergrave tilliden og erstatte den med en kontrol, som stiller den enkelte medarbejder, forbruger og borger ringere. Læg dertil, at anvendelse af data og algoritmer også risikere at snige forskellige former for usynlig diskrimination med ind af bagdøren og mod hensigten bidrage til øget ulighed og social skævvridning.

Hvordan kan der digitaliseres etisk, således at vi kan høste fordelene uden at der gives køb på kerneværdier som privatliv, tillid, lige muligheder og i sidste ende demokratiet? Hvilke etiske pejlemærker og principper bør vi navigere efter, når vi skaber og implementerer digitale teknologier? 

Foredraget er særligt egnet til medarbejdere og ledere i myndigheder, organisationer og virksomheder.
Forespørg på dette foredrag

Digital totalitarisme

Den digitale revolution har været præget af løfter om demokratisering og frigørelse. Men den digitale virkelighed har udviklet sig anderledes.

Kina er et eksempel på alt det, vi med god grund frygter. Deres sociale kreditsystem, som er under udvikling, står som et skræmmeeksempel på en statsmagt, der udfører social kontrol af borgerne uden fortilfælde ved hjælp af de nye teknologier. Men Kina er ikke alene. I USA begynder det også at stå skidt til. Her er der åbnet nye markeder og muligheder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel. Det truer friheden for den enkelte borger, hvis ikke de kommercielle teknologigiganter får modstand fra befolkning og politikerne.

I Danmark er faresignalerne også begyndt at vise sig. Vi har så travlt med at vinde det internationale digitaliseringskapløb og implementere nye overvågningsteknologier, at de danske borgeres retsstilling, tillid og demokrati er kommet under pres.

I foredraget, som bygger på Mads Vestergaards egen bog af samme navn, belyser han den mørke side af den digitale revolution. Vi er nødt til at kende til truslerne mod det frie og demokratiske samfund, hvis vi skal bekæmpe dem.
Forespørg på dette foredrag

FAKE NEWS - Når virkeligheden taber

Vi oversvømmes af løse påstande, fordrejninger og forvanskninger af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, "alternative kendsgerninger", konspirationsteorier og "fake news". Misinformation er noget man aktivt må forholde sig til som politiker, som journalist og som borger. Men hvordan?

I den nye medievirkelighed handler det om at få opmærksomheden. Omtale i de gængse medier og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er opmærksomhed en dyrebar ressource. Omtale og trafik er penge, magt og politisk indflydelse, selv hvis det er på bekostning af sandhed, fakta og de udfordringer, vi står over for.

Foredraget Fake news - Når virkeligheden taber, som er baseret på bogen af samme titel, giver et sammenhængende billede af, hvordan jagten på opmærksomhed, digitale teknologier og menneskets psykologi tilsammen kan trække i retning af et postfaktuelt samfund. Der erstatter eventyrlige fortællinger kendsgerninger og forskning som grundlag for meningsdannelse, beslutninger, adfærd og lovgivning. Den tendens undergraver både vores evner til at løse de udfordringer, vi står over for som klima eller sygdomsbekæmpelse, vores fællesskab og sociale sammenhængskraft og udgør i sidste ende en trussel mod demokratiet selv. Første skridt til at dæmme op for den udvikling, er at forstå, hvad der forårsager den, og det bidrager foredraget til.
Forespørg på dette foredrag

Eksistentialismen i populærkulturen

Den moderne eksistentialisme reflekterer over menneskets grundvilkår: Hvad indebærer det at leve som menneske, når vi selv står med frihed til og ansvaret for at finde formålet i tilværelsen og meningen med vores liv? Eksistentialismen er imidlertid blevet en modefilosofi. I dag gennemsyrer eksistentialismens slagord og begreber vores kultur i alt fra Hollywoodfilm og sangtekster til reklamer og selvudviklingskurser. Selv et dagligdags råd som “vær dig selv” og et udtryk som "Det, som ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere" har rødder i eksistensfilosofien. I dette foredrag præsenterer Mads Vestergaard den filosofiske baggrund for nutidens populæreksistentialisme og inddrager, sammen med nutidige popkulturelle fænomener, tænkere som Kierkegaard, Sartre og Nietzsche og behandler temaer som menneskets frihed og ansvar, valget, autenticitet og det berygtede spørgsmål om “meningen med livet”.
Forespørg på dette foredrag

Politiske bobler, substansløshed og symbolpolitik

Når der opstår bobler på finansielle markeder som Boligboblen i 2008 eller It-boblen i 1999 kan det beskrives som en kollektiv afvisning af virkeligheden, hvor realitetssansen forsvinder til fordel for fortællinger om hurtige sikre gevinster. Når aktiver handles til priser som langt overstiger det, de egentligt er værd, kan der være tale om en boble, hvor der betales meget høje priser for meget lidt eller slet ingenting. Fænomenet begrænser sig dog ikke til pengenes verden. Vi lever i en opmærksomhedsøkonomi, hvor de nyheder, historier og den information der modtages, byttes for modtagerens opmærksomhed. Opmærksomhed er prisen for information og opmærksomheden er begrænset.

Politiske bobler opstår når sager, fortællinger og standpunkter får langt mere opmærksomhed end deres egentlige politiske substans retfærdiggør. Især historier og sager, som fremkalder indignation, har potentiale til at gå viralt, få meget opmærksomhed og sætte dagsordenen - uafhængigt af om de afspejler virkeligheden eller repræsenterer et reelt samfundsproblem. Det gør det muligt at spekulere politisk i opmærksomhed. Men resultatet er, at politik bliver til underholdning og substansen forsvinder ud af debatten, imens der bruges store mængder af den begrænsede opmærksomhed på symbolske sager, der ikke har meget at gøre med at løse samfundsproblemer og lave forbedringer på længere sigt. Foredraget inddrager en række både danske og internationale eksempler på politiske bobler fra bl.a. ‘Frikadellekrigen’ og stormen om Dovne Robert til spørgsmålet - eller konspirationsteorien - om Obama reelt er amerikansk statsborger, som var Donald Trumps vej ind i politik.
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Mads Vestergaard

Referencer:

“Ud over en både kompetent og klartskuende faglighed og kundskab indenfor filosofien, er Mads Vestergaard en sjældent begavet underviser med en stor personlig gennemslags-kraft. Vores elever havde en fantastisk eftermiddag, og det er forhåbentligt ikke sidste gang, at Mads Vestergaard gæster Gefion Gymnasium.”
- Sarah Nehammer, lærer ved Gefion Gymnasium

 

“Tak for en fremragende indførsel i, hvordan fiktion og autenticitet smelter sammen i samfundets mediebillede. På levende og meget raffineret vis stillede Mads Vestergaard spørgsmålstegn ved, hvad der sker, når vores referenceramme bliver fiktiv, og følelsen af ægthed basseres på tekstforfatteres maleriske persongallerier. Med konkrete eksempler fra TV 2’s programarkiver blev der kastet nyt lys over klassiske filosoffer som Decartes og Kirkegaard. Mads’ levende formidling og intelligente referencer lagde op til spændende diskussioner om det ansvar og de tendenser, der følger, når fiktive karakterer udvikler sig til forbilleder og rettesnore for det liv, vi lever.”
- Lotte K. Lindegaard, Kanalchef, TV2

 

“Mads Vestergaard holdt et utroligt skarpt, inspirerende og relevant oplæg ved Københavns Kommunes konference om Styrket Borgerkontakt den 15. december 2015. Han formåede på humoristisk vis at koble Kierkegaards tanker med problemstillinger fra de ansattes hverdag og det ansvar, der altid er til stede i mødet mellem bureaukratiet og samfundets borgere. Oplægget fungerede særdeles godt som en påmindelse om vigtigheden af at nedbryde den distance, der kan opstå mellem borgeren og det offentlige system samt det etiske ansvar, der altid ligger i at balancere mellem autenticitet og professionalisme i kontakten med borgeren. Til de workshops, der forløb resten af dagen, blev der flere gange refereret til Mads Vestergaards pointer, som tydeligt havde gjort et indtryk på konferencedeltagerne. Oplægget tilførte således dagens program nye interessante indsigter og faglig tyngde.”
- Line Nissen, AC-fuldmægtig, Københavns Kommune

 

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Mads Vestergaard holder.

Foredrag med Vincent F. Hendricks

Vincent F. Hendricks

OBS: Alle Vincents foredrag kan afholdes "levende" online! Vincent F. Hendricks foredrag bringer ...
Foredrag med Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby holder foredrag om forskellige former for lederskab indenfor kunst, new public gove...
Foredrag med Camilla Mehlsen

Camilla Mehlsen

Camilla Mehlsen er medieekspert med speciale i digital adfærd og digitale kompetencer. Hun har i ...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere